EU & arbetsrätt 1-2 2017


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Visstidsarbete
C-574/16, Grupo Norte Facility S.A mot Angel Manuel Moreira Gómez
Arbetstagare med ”avlösningsavtal” får lägre ersättning när anställningen upphör än tillsvidareanställda arbetstagare får när de sägs upp. Är detta förenligt med visstidsdirektivet (1999/70)?

C-677/16, Montero Mateos mot Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid
En arbetstagare vars vikariat löper ut har inte rätt till någon ersättning, medan tillsvidareanställda som sägs upp får motsvarande 20 dagars lön per tjänsteår. Är detta förenligt med visstidsdirektivet?

C-46/17 Hubertus John mot Freie Hansestadt Bremen
Hindrar visstidsdirektivet eller förbudet mot åldersdiskriminering i direktiv 2000/78 nationella bestämmelser som ger parterna i anställningsavtal möjlighet skjuta upp det avtalade upphörandet av anställningsförhållandet när den lagstadgade pensionsåldern uppnås, endast för att arbetstagaren har ett anspråk på ålderspension?

Företagsöverlåtelse
C-60/17 Ángel Somoza Hermo e Ilunión Seguridad S.A. mot Esabe Vigilancia S.A. och Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Är företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) tillämpligt i en sådan situation som målet gäller?

Mödraskydd
C-41/17 Isabel González Castro mot Mutua Umivale och Prosegur España S.L.
Är skiftarbete där vissa av skiften är nattskift nattarbete enligt artikel 7 i mödraskyddsdirektivet (92/85)? Hur ska bevisbördan fördelas i ett mål som gäller huruvida det finns risker som innebär att arbetstagaren har rätt till ledighet under amningsperioden?

Kollektiva uppsägningar
C-61/17, Miriam Bichat, C-62/17, Daniela Chlubna och C-72/17, Isabelle Walkner, alla mot APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG
Är det endast företag vars inflytande är säkerställt genom andelar och rösträtt som kan vara ”kontrollerande företag” enligt direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59) eller räcker också ett inflytande som är säkerställt genom avtal eller de facto? Om det räcker, när föreligger ett beslut om kollektiva uppsägningar?

Lönegaranti
C-57/17 Eva Soraya Checa Honrado mot Fondo de Garantía Salarial
Hur ska uttrycket ”betalning av avgångsvederlag” i artikel 3 första stycket i direktivet om skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens (2008/94) tolkas?

C-627/16, João Ventura Ramos mot Fundo de Garantia Salarial
Är den preklusionsfrist som gäller för att en arbetstagare ska få ersättning för sina fordringar från lönegarantifonden förenlig med lönegarantidirektivet (2008/94)?

Utstationering
C-18/17, Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic m.fl. mot Arbeitsmarktservice Leoben

Innebär artiklarna 56 och 57 i EUF-fördraget och övergångsbestämmelserna för Kroatiens anslutning att Österrike kan kräva arbetstillstånd för arbetstagare som är anställda av ett kroatiskt bolag, men utstationeras genom uthyrning till ett italienskt bolag som ska tillhandahålla en tjänst i Österrike?

C-33/17, Cepelnik d.o.o. mot Michael Vavti
Tillåter artikel 56 EUF-fördraget och direktiv 2014/67 om tillämpning av utstationeringsdirektivet att en medlemsstat kräver att uppdragsgivaren ställer in betalningen till en underentreprenör och betalar en säkerhet som motsvarar den utestående entreprenadersättningen, enbart för att säkerställa betalning av den utländska tjänsteleverantörens eventuella böter?

Semester
C-619/16, Sebastian W. Kreuziger mot Land Berlin

C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV mot Tetsuji Shimizu
Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) regler som innebär att en arbetstagare som inte har ansökt om årlig betald semester inte har rätt till någon kontant ersättning efter det att anställningen avslutats?

C-12/17, Maria Dicu mot Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botosani
Hindrar arbetstidsdirektivet en bestämmelse enligt vilken en arbetstagares föräldraledighet inte räknas som arbetad tid vid fastställandet av längden på arbetstagarens årliga semester?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör