EU & arbetsrätt 4 2017


 

ESA fortsatt kritisk till norska föräldraledighetsregler

EES-avtalets övervakningsmyndighet ESA har nu gått vidare med ett motiverat yttrande till Norges regering, där den framhåller att norska regler om föräldraledighet delvis innebär direkt könsdiskriminering i strid med direktivet om likabehandling mellan kvinnor och män (2006/54). ESA godtar alltså inte regeringens argument att den särbehandling som lagen innebär är förenlig med EES-rätten (se EU & arbetsrätt nr 3–4/2016 s. 5).

Om bara den ena av föräldrarna har tjänat in rätt till föräldrapenning genom arbetsinkomster är situationen olika för modern och fadern. Modern har rätt till ledighet även om fadern inte har tjänat in föräldrapenning och inte är i arbete, utbildning eller vissa andra former av sysselsättning enligt folketrygdlovens § 14 – 13. Om det bara är fadern som har tjänat in rätt till föräldrapenning har han däremot inte rätt att vara ledig – och därmed inte att ta ut föräldrapenning – om modern inte är i arbete eller annan aktivitet som omfattas av lagens § 14 – 13.

ESA tog upp saken med Norge efter EU-domstolens dom i Maïstrellis (C-222/14). Den norska regeringen framhöll att i motsats till det som krävs enligt mödraskyddsdirektivet (92/85), kräver föräldraledighetsdirektivet (2010/18) inte att staten ska garantera betald ledighet, och påpekade att likabehandlingsdirektivet inte ska användas för att utvidga rättigheterna enligt de två andra direktiven. I detta fall, hävdade Norge, måste de norska reglerna om föräldraledighet ses som en form av positiv särbehandling som är tillåten enligt likabehandlingsdirektivets artikel 3. Men ESA har alltså inte accepterat några delar av denna argumentation.

Norge har nu tid på sig till den 15 januari 2018 att svara på ESAs yttrande. Sen kommer ESA att överväga om den ska dra Norge inför Efta-domstolen för brott mot EES-avtalet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör