EU & arbetsrätt 3-4 2019


Ministerrådet ställer sig bakom ILO:s 100-årsdeklaration

I samband med sitt hundraårsjubileum antog ILO i juni 2019 en deklaration om The Future of Work, som EU:s ministerråd nu har ställt sig bakom.

ILO:s hundraårsdeklaration utgår från att anställningsförhållandet även i framtiden ska utgöra den viktigaste rättsliga formen för skydd av arbetande människor. Dessutom anger deklarationen riktningen för ILO:s framtida arbete och prioriteringar. Här utgår ILO från fi losofen Amartya Sens teori om mänsklig utveckling som frihet att förverkliga sina förmågor. Teknologisk utveckling, förändrad demografi (åldrande befolkning), klimatförändringar och global fattigdom och orättvisor är bland de utmaningar som ILO ska möta genom att fortsatt ha fokus på utveckling av internationella arbetsrättsliga regler, bl.a. om anständiga arbetsvillkor, livslångt lärande, icke-diskriminering och utbredning av sociala rättigheter.

Ministerrådet pekar på att ILO:s verksamhet har bidragit till social rättvisa, och välkomnar deklarationen och särskilt dess ”människocentrerade” approach. EU:s regeringar framhåller likheter mellan ILO och EU, och uppmanar EU:s medlemsstater att fortsätta ratifi cera ILO:s konventioner, och kommissionen att utveckla EU:s arbetsrätt i enlighet med de tankegångar som lanseras i ILO:s hundraårsdeklaration.

Det återstår att se vilken inverkan ILO:s hundraårsdeklaration kan komma att få på EU-arbetsrättens utveckling.

Niklas Selberg, jur.dr.
Lunds universitet


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör