EU & arbetsrätt 3-4 2019


Kumulerade böter utan övre gräns för administrativa brister var oproportionerliga

Sanktionerna mot företag som inte lever upp till vissa administrativa krav när de utstationerar arbetstagare till Österrike är för stränga. Det konstaterar EU-domstolen i en dom från i höstas.

Ett företag i cellulosabranschen behövde reparera sin fabrik och avtalade om detta med ett inhemskt företag. Det företaget avtalade i sin tur med ett kroatiskt företag om att detta skulle utföra reparationerna med ca 200 utstationerade arbetstagare. När myndigheterna gjorde tillsyn konstaterades att företaget inte kunde uppvisa de lönehandlingar och tillstånd för arbetstagarna som nationell rätt krävde. Befattningshavare i både det mottagande och det utstationerande företaget krävdes på sammanlagt ca 13 miljoner euro. Efter att dessa överklagats begärde den österrikiska domstolen förhandsbesked från EU-domstolen.

 Utstationeringsdirektivet (96/71) är inte tillämpligt på krav om sådana kontrollåtgärder som förekom i det nationella målet och genomförandedirektivet (2014/67) hade inte trätt i kraft. Eftersom målet avgjordes med tillämpning av EU-fördragets artikel 56 om fri rörlighet för tjänster kom inte heller EU-stadgan att prövas.

Nationell lagstiftning som kräver att dokument om utstationerade arbetstagare upprättas och sparas utgör en inskränkning i tjänstefriheten. Sådana inskränkningar får endast avse mål som motiveras av tvingande skäl av allmänintresse, åtgärderna ska säkerställa förverkligandet av detta mål, och inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det. Arbetstagarskydd är ett legitimt mål som kan förverkligas med administrativa rutiner

– men var sanktionerna proportionerliga?

Böterna beräknades på ett särskilt sätt. De påfördes kumulativt för varje berörd arbetstagare, det fanns ingen övre gräns för hur höga de kunde bli, och de kunde inte understiga en viss nivå. Om den som överklagade böterna förlorade målet, fi ck denne betala 20 procent av beloppet som bidrag till kostnaderna för förfarandet. Böterna omvandlades till frihetsstraff om de inte betalades.

EU-domstolens slutsats var att de aktuella böterna var oproportionerliga och därför otillåtna. Eftersom målet avgjordes med tillämpning av EU-fördraget har domen brett tillämpningsområde. Sanktioner för administrativa brister kring utstationering är således förenliga med EU-fördraget, om de inte är oproportionerliga.

Niklas Selberg, jur.dr.
Lunds universitet

C-64/18, C-140/18, C-146/18 och C-148/18 Zoran Maksimovic m.fl. mot Bezirkshauptmannschaft Murtal, dom den 12 september 2019


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör