EU & arbetsrätt 1 2020


 

I bokhandeln

Arbete och arbetsrätt i gig-ekonomin – ny brittisk forskning

Jeremias Prassl: Humans as a Service The Promise and Perils of Work in the Gig Economy, Oxford University Press 2018, 208 sid, ISBN: 9780198797012

Plattforms- eller gig-ekonomin har blivit ett vanligt begrepp för att beskriva tendenser på dagens arbetsmarknad. Det handlar om att den som efterfrågar att få arbete utfört och den som efterfrågar arbetstillfällen ska kunna mötas omedelbart – utan någon tredje part, som en arbetsgivare – genom en app på en smartphone. I en ny bok i det lilla formatet beskriver den brittiska arbetsrättsforskaren Jeremias Prassl inte bara retoriken kring gig-ekonomin – flexibilitet för alla parter och effektivt resursutnyttjande för samhällets del – utan också verkligheten bakom: underordning under appen och telefonen, låga ersättningar, intensiv övervakning och utlämnande till kundernas godtycke.

Den viktigaste slutsatsen i boken är lätt att instämma i: Retoriken till trots handlar det även i gigekonomin om mänskligt arbete, och då väcks frågan om hur marknadsmekanismen ska hanteras i relation till denna speciella ”vara”. Hur står sig de nedärvda begreppen arbetstagare och arbetsgivare till de nya formerna för organiserande av arbete? Prassl visar hur de nya arbetsuppläggen syftar till att skifta risker till de arbetande och bort från app och kunder, och anser att arbetsrätten är och bör vara tillämplig i gig-ekonomin.

Apparna – visar Prassl – är mer än passiva förmedlare mellan arbetande och kunder., De är aktiva deltagare i att forma transaktionens fördelning av rättigheter och skyldigheter. Plattformarna beter sig i hög grad som arbetsgivare, och de arbetande framstår ofta som arbetstagare. Återstår då att överväga vilken roll kunderna spelar. För nordiskt vidkommande framstår den av Prassl lanserade analysen av arbetsrättens tillämplighet – att börja med att fråga hur plattformen förhåller sig till de klassiska arbetsgivarfunktionerna – som mindre relevant. Här handlar det om att först bedöma den arbetspresterande som antingen uppdrags- eller arbetstagare, och därefter eftersöka ett subjekt att hålla ansvarig som arbetsgivare. Ofta är det nog appen som på detta sätt är arbetsgivare, men saken måste avgöras från fall till fall med beaktande av arbetsuppläggets utformning.

Prassls bok rekommenderas för den som är intresserad av frågor om arbete och arbetsrätt i den nya digitala ekonomin. Perspektivet är i hög grad anglosaxiskt och inte mycket av analyserna går att rakt av överföra till den nordiska kontexten. Frågorna som väcks är högaktuella, och saknar givna svar. Angreppssättet framstår delvis som journalistiskt i det att framställningen hålls nära det studerade materialet. Prassl presenterar på ett medryckande och överskådligt sätt både ett omfattande material och en avancerad begreppsbildning och går i utvecklande dialog med den existerande arbetsrätten.

Niklas Selberg jur. dr,
Lunds universitet

EU-arbetsrättens klassiker i ny utgåva
Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör