EU & arbetsrätt 1 2020


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Diskriminering på grund av funktionsnedsättning 

C-795/19, XX mot Tartu vangla 

Hindrar förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder i direktiv 2000/78 lagstiftning som innebär att en hörselnedsättning är ett absolut hinder mot arbete som kriminalvårdare och enligt vilken korrigerande hjälpmedel inte får användas för att bedöma huruvida hörselkraven är uppfyllda? 

C-824/19, TC, UB mot Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA 

Innebär FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att blindhet är ett särdrag som kan beaktas i samband med bedömningen av vad som utgör ett verkligt och avgörande krav för att tjänstgöra som lekmannadomare? 

Arbetstid 

C-585/19, Academia de Studii Economice din Bucuresti mot Organismul Intermediar pentru Programul Operational Capital Uman – Ministerul Educatiei Nationale 

Målet handlar om hur arbetstidsdirektivets (2003/88) regler om maximal arbetstid och om veckovila ska tillämpas om arbetstagaren har flera anställningsavtal.  

C-692/19, B mot Yodel Delivery Network Ltd 

Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) regler som innebär att en enskild person måste åta sig att helt utföra det arbete som begärs av honom eller henne ”personligen”, för att räknas som arbetstagare och omfattas av direktivets tillämpningsområde? 

Offentlig upphandling 

C-635/19, Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi mot Ayuntamiento de Arrigorriaga  

Hindrar direktivet om offentlig upphandling (2014/24) en regel i den nationella upphandlingslagen som föreskriver att anbudsgivarna är skyldiga att garantera arbetstagarna löner enligt ett centralt kollektivavtal, även om det företag som tilldelas kontraktet inte är bundet av detta kollektivavtal enligt lagstiftningen om kollektiva förhandlingar och kollektivavtal, enligt vilka kollektivavtal på företagsnivå har företräde och arbetsgivaren har en möjlighet att inte tillämpa gällande kollektivavtal av ekonomiska, tekniska, organisatoriska eller produktionsrelaterade skäl? 

Lönegaranti 

C-799/19, NI, OJ, PK mot Sociálna poist’ovna 

Omfattar begreppet ”arbetstagarnas utestående fordringar” i insolvensdirektivet (2008/94) ersättning för den ideella skada som uppkommit på grund av att arbetstagaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet?  

Internationell privaträtt 

C-804/19, BU mot Markt24 GmbH 

Ska artikel 21 i förordning 1215/2012 om behörig domstol tillämpas på ett anställningsförhållande där parterna har ingått ett anställningsavtal i Österrike om arbete i Tyskland, men arbetstagaren inte har utfört något arbete trots att denne i flera månader har hållit sig redo i Österrike för att arbeta?  

Visstidsanställning 

C-726/19, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario mot JN 

Är det förenligt med visstidsdirektivets regler mot missbruk av visstidsanställningar att arbetsgivaren efter eget skön får avgöra hur långt ett vikariat ska vara? 

 

 

 

 

 

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör