EU & arbetsrätt 1 2021


Strider åldersgräns vid politiskt val mot diskrimineringsförbudet?

Omfattas ett politiskt val i en facklig organisation av förbudet mot åldersdiskriminering? Den frågan kommer nu EU-domstolen att få ta ställning till sedan den danska Østre landsret begärt ett förhandsavgörande i en tvist mellan fackförbundet HK och en av dess tidigare sektorsordförande.

I Danmark är det omstritt i vilken utsträckning politiska val omfattas av diskrimineringsförbuden i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) och i forskelsbehandlingsloven skriver Andersen, Nielsen och Precht i boken ”Ligestillingslovene med kommentarer”. Om en funktion i en förening tillsätts genom val kan de röstberättigade rösta på unga eller gamla, kvinnor eller män, den ena eller andra etniska gruppen, som de vill. Men om en förening fråntar personer möjligheten att ställa upp i val på grund av någon av de grunder som är förbjudna enligt diskrimineringsrätten, exempelvis ålder, är det sannolikt en otillåten inskränkning i tillträdet till yrkesarbete, menar de.

Det ansåg också Ligebehandlingsnævnet när den i ett principiellt avgörande 2016 slog fast att HK hade diskriminerat Karen Retvig när hon inte fick kandidera i val på grund av sin ålder. Retvig var ordförande för en av HK:s sektorer men kunde inte ställa upp för omval, då kandidater till posten enligt förbundets dåvarande stadgar inte fick ha fyllt 60 år.

En majoritet i Ligebehandlingsnævnet menade att posten som sektorsordförande i realiteten är ett yrkesarbete i direktivets mening och att den därmed omfattas av forskelsbehandlingslovens 3 § 4 st. oberoende av att posten innehåller element som kännetecknar såväl arbetstagar- som uppdragstagarförhållanden. Retvig tillerkändes 25 000 kr i skadestånd plus ränta från den 14 augusti 2014. En av nämndens fem ledamöter reserverade sig dock mot beslutet.

Och HK lät sig inte nöja med detta. Förbundet vägrar att betala skadeståndet och Ligebehandlingsnævnet har nu dragit HK inför domstol. Så småningom ska vi alltså få veta vilken tolkning som är den rätta.

Kerstin Ahlberg

C-587/20, Ligebehandlingsnævnet, som för talan för A, mot HK/Danmark och HK/Privat, Intervenient: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör