EU & arbetsrätt 2 2021


Danska cabotageregler på nytt under kommissionens lupp

Danska åtgärder för att motverka otillbörlig låglönekonkurrens av utländska transportföretag på danska vägar ifrågasätts än en gång av Europeiska kommissionen i två ärenden.

Det ena rör Danmarks tolkning av begreppet ”tillfälligt cabotage” vid persontransporter med buss, som enligt kommissionen strider mot EU:s förordning om tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (1073/2009). För att vara tillfälliga, och därmed tillåtna enligt de danska reglerna, får transporterna inte vara mer än sju dagar i följd per rmånad. Men för att avgöra om verksamheten är tillfällig i förordningens mening måste man ta hänsyn till alla omständigheter, inte bara varaktigheten utan också frekvensen och kontinuiteten i verksamheten, skriver kommissionen. Annars skulle t.ex. fall då cabotage körs enbart i en månad under ett visst år inte vara tillåtna. Synpunkterna framförs i en formell underrättelse till Danmarks regering, det första steget i en process som kan sluta med att kommissionen väcker talan för fördragsbrott.

Dithän har det redan gått i det andra ärendet. Där kräver kommissionen att Danmark ska upphäva förbudet för lastbilar att parkera mer än 25 timmar på vissa rastplatser. Förbudet ska säkra ordningen på rastplatserna och hindra olaglig och riskfylld parkering. Men det gör det svårt för utländska transportörer att tillhandahålla tjänster och cabotage, menar kommissionen. De behöver ha parkeringsmöjligheter längs motorvägarna för att följa EU:s regler om körtid och vilotid för förarna. Parkeringsförbudet innebär därför en otillåten begränsning för friheten att tillhandahålla tjänster enligt förordningen om tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (1072/2009), argumenterar kommissionen inför domstolen.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör