EU & arbetsrätt 4 2021

Nya regler för högkvalificerad arbetskraftsmigration till EU

Större möjligheter för högkvalificerade tredjelandsmedborgare att ta anställning i EU blir följden av att ett nytt direktiv ersätter det s.k. blåkortsdirektivet från 2009.

Det nya direktivet innebär flera förändringar. Bland annat blir den lägsta lönenivå som krävs för att migranten ska få ett blåkort flexibel. Enligt huvudregeln ska lönen vara mellan 1,0 och 1,6 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen i medlemsstaten. För yrken där det råder brist på arbetskraft och för nyutexaminerade får medlemsstaterna fastställa lägre lönenivåer.

Dessutom görs reglerna om familjeåterförening förmånligare och makar får tillgång till arbetsmarknaden i EU. Det blir enklare för arbetskraftsmigranter med blåkort att röra sig mellan EU:s medlemsländer och begreppet ”affärsresa” förtydligas i direktivet.

Som idag krävs att den migrant som vill ha tillstånd för högkvalificerad anställning i EU ska ha ett giltigt anställningsavtal eller bindande anställningserbjudande och sjukförsäkring på plats före inresan.

Medlemsstaterna ska ha införlivat direktivet senast den 18 november 2023. Det nya blåkortsdirektivet innebär en högre grad av harmonisering av detta rättsområde. Utrymmet för medlemsstaterna att reglera arbetskraftsmigration minskar således något.

Niklas Selberg
universitetslektor, Lunds universitet

Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2021/1883 av den 20 oktober 2021 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör