EU & arbetsrätt 2 2022

Nytt vitenskapelig tidsskrift for arbeidsrettsforskning

Et nytt vitenskapelig tidsskrift for arbeidsrettsforskning, The Nordic Journal of Labour Law vil publiseres av Karnov Group med start høsten 2022. Tidsskriftet vil inneholde fagfellevurderte akademiske artikler med temaer som relaterer seg til de nordiske landenes rettsspørsmål, komparative analyser og temaer knyttet til arbeidsrettslige spørsmål i EU-perspektiv.

I tillegg vil tidsskriftet inneholde bokanmeldelser, domskommentarer og kommentarer til ny lovgivning. Artiklene vil primært være på engelsk, men også bidrag på de skandinaviske språkene vil bli akseptert. Samtlige artikler publiseres digitalt og med open access. En årlig samleutgave av alle artiklene vil bli tilgjengelig.

The Nordic Journal of Labour Law dekker et område som ikke tidligere har hatt en egen publiseringskanal.

Anette Hemmingby, førsteamanuensis
Handelshøyskolen BI

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör