EU & arbetsrätt 2 2022


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Företagsöverlåtelse

C-675/21, Strong Charon, Soluções de Segurança, S.A. mot 2045-Empresa de Segurança, S.A., FL

Frågorna i målet går ut på att avgöra om det har skett en företagsövergång eller inte enligt direktiv 2001/23.

Semester

C-57/22, YQ mot ŘReditelství silnic a dálnic ČCR

Hindrar arbetstidsdirektivet (2003/88) en nationell rättspraxis enligt vilken en arbetstagare som sagts upp och återinträder i tjänst efter att uppsägningen har ogiltigförklarats av domstol inte har rätt till årlig betald semester för perioden mellan uppsägningen och återinträdet i tjänst?

Diskriminering

C-148/22, OP mot Commune d’Ans

Tillåter det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) att en myndighet inrättar en helt neutral administrativ miljö och därmed förbjuder alla anställda att bära symboler för sina övertygelser, oberoende av om de har direkt kontakt med allmänheten?
Gäller det oberoende av om detta neutrala förbud till största delen tycks beröra kvinnor och således kan utgöra en förtäckt diskriminering på grund av kön?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör