EU & arbetsrätt 3 2022


Ingen dubbel ersättning för skadad filippinsk sjöman på danskt skepp

Danmarks högsta domstol, Højesteret, fann i ett avgörande att ett danskt försäkringsbolag inte är skyldigt att betala ut fullständig ersättning till en sjöman som redan blivit kompenserad av ett annat försäkringsbolag till följd av en utländsk dom.

Bakgrunden till målet var att en filippinsk sjöman hade drabbats av en olycka när han arbetade på ett danskflaggat fartyg. Danska myndigheter beslutade att tillerkänna honom arbetsskadeersättning med 104 560 danska kronor. Den ersättningen betalades av Ulykkesforsikringsfobundet for Dansk Søfart (UFDS). Senare beslutade en filippinsk domstol att fastställa sjömannens ”disability grade” till 10 enligt en standardiserad tabell. Han fick då rätt till ytterligare ersättning på 10 075 US dollar från det danska fartygets försäkringsbolag Skuld. År 2014 fastställde en dansk domstol att sjömannens arbetsförmåga var nedsatt med 85 procent. Hans livränta (erhvervsevnetabserstatning), som skulle betalas av UFDS, bestod dels av ett engångsbelopp om 600 000 kr, dels av en månatlig summa till dess han fyller 67 år.

Den fråga som Højesteret hade att ta ställning till var om Skuld skulle få ersättning från UFDS för det belopp som Skuld hade betalat till sjömannen till följd av den filippinska domen. För honom själv handlade det alltså om ifall den danska livräntan skulle minska med lika mycket. Enligt 29 § 2 st i arbejdsskadesikringsloven är villkoret för avräkning att den andra ersättningen varit av samma art. Fem av sju domare i Højesteret menade att den filippinska ersättningen var av samma art och att den därför skulle avräknas. Som grund för sin slutsats anförde majoriteten att syftet med denna såväl som med den danska livräntan var att täcka framtida inkomstbortfall. De två skiljaktiga domarna menade i stället att den filippinska ersättningen inte var att jämställa med den danska livräntan eftersom den filippinska skadebedömningen var schabloniserad och inte tog hänsyn till vilken nedsättning av arbetsförmågan som skadan faktiskt innebar i det enskilda fallet.

Erik Sinander, universitetslektor
Stockholms universitet

 Danmarks Højesterets mål BS-37060/2020- HJR, Ankestyrelsen mot Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart och Assuranceforeningen Skuld, dom 27 april 2022


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör