EU & arbetsrätt 3 2022

Varor framställda med tvångsarbete förbjuds på den inre marknaden

Varor som tillverkats med användning av tvångsarbete ska inte få förekomma på den inre marknaden och inte heller exporteras från EU. Det blir följden om Europeiska Kommissionen får gehör för sitt förslag om en ny förordning. Förslaget är ett led i kampen mot tvångsarbete, som idag omfattar nästan 28 miljoner människor i världen.

Eftersom olika medlemsstater har aviserat att de planerar att ta initiativ på området agerar nu kommissionen för att skapa gemensamma regler i hela EU. Den föreslår en förordning, som ju blir direkt tillämplig i medlemsstaterna utan särskilda genomförandeåtgärder.

Förbudet ska omfatta alla varor som till någon del tillverkats med tvångsarbete eller där detta förekommit på något stadium i tillverkningsprocessen på något ställe i värdeförädlingskedjan, inom eller utanför EU.

I alla medlemsstater ska särskilt utsedda myndigheter övervaka marknaden för att upptäcka brott mot förbudet. Med stöd av riskanalyser ska den nationella myndigheten till att börja med utreda och bedöma hur sannolikt det är att företag brutit mot förbudet mot försäljning av varor som tillverkats med tvångsarbete. Också varor som exporteras från EU och importeras hit ska undersökas. Här ska företagen få möjlighet att redogöra för vad de har gjort för att upptäcka, förebygga och minska eller avhjälpa risken för tvångsarbete genom sina policyer och anpassning till riktlinjer om tillbörlig aktsamhet i olika avseenden.

Om myndigheten efter denna övergripande bedömning får välgrundad anledning att misstänka överträdelse av förbudet ska den utreda varan och företaget närmare. Stränga och korta tidsfrister gäller för utredningen som ska bedrivas snabbt. Finner myndigheten att förbudet överträtts ska den aktuella varan förbjudas och dras tillbaka från utbudet på marknaden, samt förverkas på företagets bekostnad. Tullmyndigheterna ska hindra import och export av varor som tillverkats med tvångsarbete.

Medlemsstaternas myndigheter ska informera kommissionen om alla beslut om förbud mot varor. Dessa beslut blir giltiga i alla medlemsstater.

En allmänt tillgänglig databas ska byggas upp på EU-nivå som ska kunna visa på situationer i vilka särskilda risker för tvångsarbete föreligger. Medlemsstaternas myndigheter ska också informera varandra och samverka. Kommissionen åtar sig att skapa riktlinjer för tillämpningen av den nya förordningen och ett nätverk som ska främja insatserna mot tvångsarbete.

Definitionen av tvångsarbete hämtar kommissionens förslag från ILO:s konventioner nr 29 från 1930 och nr 105 från 1957 samt protokollet nr 203 från 2014. Alla medlemsstater har ratificerat dessa instrument. Bifalls lagförslaget uppstår ett nytt verktyg i kampen mot tvångsarbete som fokuserar på varumarknaden och som kompletterar det förbud mot tvångsarbete som gäller på arbetsmarknaden.

Niklas Selberg, docent
Lunds universitet

COM(2022) 453 den 14 september 2022 förslag till förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på unionens marknad

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör