EU & arbetsrätt 4 2022


GPS i tjänstebil kränkte inte anställds privatliv

Geopositioneringsteknik i tjänstebilar strider inte mot Europakonventionens rätt till skydd för privatlivet i artikel 8 så länge som arbetstagaren informerats om den och det endast handlar om att mäta körsträckornas längd. Det följer av en dom från Europadomstolen.

En kringresande representant för ett läkemedelsbolag hade en tjänstebil, som mot ersättning fick användas också för privata resor. I tjänstebilen hade arbetsgivaren installerat GPS-övervakning för att mäta körsträckor. Arbetstagaren klagade till nationella dataskyddsmyndigheter, men dessa godtog arbetsgivarens beslut. Något senare sades han upp med hänvisning till att han skulle ha redovisat privata resor som tjänsteresor, manipulerat GPS:en och inte arbetat den överenskomna arbetstiden. Arbetstagaren klagade på uppsägningen till domstol. Förstainstansen tillät att data från GPS-övervakningen av tjänstebilen lades till grund för avgörandet och godtog uppsägningen. Andrainstansen accepterade också uppsägningen. Arbetstagaren klagade till Europadomstolen och gjorde gällande att hans rätt till skydd för privatlivet och rätt till rättvis rättegång kränkts av att arbetsgivaren hanterat data från GPS:en och att dessa data lagts till grund för domarna om uppsägningen.

Eftersom det var fråga om en privat arbetsgivare prövade Europadomstolen målet utifrån staternas positiva skyldigheter att garantera skydd för privatlivet. I sin bedömning lyfter den fram att arbetstagaren informerats om att tjänstebilen var utrustad med GPS och att syftet endast var att övervaka körsträckornas längd. Dessutom hade arbetstagaren informerats om att sanktioner kunde följa vid diskrepanser mellan GPS:ens och arbetstagarens loggar om körsträckor. I andra instans baserades uppsägningen, fortsatte Europadomstolen, inte på anklagelser om att arbetstagaren inte skulle arbetat åtta timmar per dag, utan på fusk med redovisningen av körsträckorna och manipulation av GPS:en.

Europadomstolens slutsats blir att någon kränkning av rätten till skydd för privatlivet inte skett i det aktuella fallet. Vidare slog domstolen fast att det inte kränkte arbetstagarens rätt till rättvis rättegång att data om körsträckornas längd lagts till grund för domarna som godtog uppsägningen.

Arbetsgivarens kostnadskontroll är enligt Europadomstolen ett legitimt syfte för ingrepp i arbetstagarens skydd för privatlivet. Domen förtydligar således att det, under förutsättning att arbetsgivarens syfte endast är att övervaka körsträckornas längd för att bevaka företagets kostnader, inte kränker arbetstagares rätt till skydd för privatlivet att att hantera data från GPS-övervakning av tjänstebilar.

Niklas Selberg, docent
Lunds universitet

Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo mot Portugal, ansökan 26968/16, dom den 13 december 2022 (endast på franska)


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör