EU & arbetsrätt 2 2023


Åldersdiskriminerad fackordförande får skadestånd

• Danskan Karen Retvig, som inte fick ställa upp till omval som ordförande i sitt fackförbund eftersom hon fyllt 60 år, har nu – tolv år senare – tillerkänts 25 000 danska kronor i skadestånd av Østre Landsret.

Att det har tagit så lång tid beror på att förbundet, HK Privat, vägrade betala henne det skadestånd som Ligebehandlingsnævnet dömt ut på grund av åldersdiskriminering och att Østre Landsret, där Ligebehandlingsnævnet då väckte talan för hennes räkning, bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande om huruvida politiska val till fackliga organisationer omfattas av förbudet mot åldersdiskriminering i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78), se EU & arbetsrätt nr 2/2022 s. 1.

I EU-domstolen åberopade HK föreningsfrihetsargument, men sedan EU-domstolen slagit fast att direktivet var tillämpligt och att förbundets stadgar stred mot förbudet mot åldersdiskriminering, handlade saken om hur stort skadeståndet hon hade rätt till. Ligebehandlingsnævnet menade att situationen måste jämställas med en uppsägning och krävde tolv månadslöner. Enligt HK var det snarare tal om att hon vägrats anställning och att hon därmed inte var berättigad till mer än 25 000 kr.

Det blev också landsrettens slutsats. Den tog bland annat hänsyn till att sektionsordförande brukade väljas för kortare perioder (två perioder på fyra år) och kom fram till att hon hade rätt till två tredjedelar av lönen från den tid då hon inte längre fick ställa upp till omval och fram till pensionsåldern.

Det är oklart om någon av parterna kommer att överklaga till Højesteret

Ruth Nielsen

Sag BS-35538/2018, Østre Landsrets dom den 9 juni 2023

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör