EU & arbetsrätt 2 2023


 

Nytt tolkningsmeddelande om arbetstider

• En ny, rättad version av kommissionens tolkningsmeddelande om arbetstidsdirektivet (2003/88) har publicerats i EU:s officiella tidning EUT, 2023/C 143/08, den 26 april.

Det ursprungliga tolkningsmeddelandet, som nu upphävs, publicerades i mars samtidigt som kommissionen offentliggjorde sin utvärdering av hur medlemsstaterna har genomfört direktivet (se EU & arbetsrätt nr 1/2023 s. 4). Rättelserna tycks framför allt gå ut på att de stycken där kommissionen tar ställning i frågor där det inte finns någon klar rättspraxis har markerats tydligt i den nya versionen.

Kerstin Ahlberg 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör