EU & arbetsrätt 2 2023


"Olycklig översättning till svenska i direktivet om insyn i lönesättningen"

• Den 10 maj 2023 antogs direktivet om insyn i lönesättningen. En dryg vecka senare tog Sveriges regering beslut om direktiv till en utredning om genomförandet av direktivet. Det ger anledning att uppmärksamma en olycklig översättning i den officiella svenska direktivtexten. Det gäller begreppet likvärdigt arbete.

Bedömningen av om en arbetstagare befinner sig i en jämförbar situation med avseende på arbetets värde ska göras utifrån fyra faktorer. Dessa faktorer är färdigheter, ansträngning, ansvar och arbetsförhållanden. Detta framgår av artikel 4. Ordet ansträngning motsvarar orden effort i den engelska språkversionen, efforts i den franska och Belastungen i den tyska.

Begreppet likvärdigt arbete behandlas även under punkt 26 i direktivets inledning (ingress). Det är i denna del som översättningen har blivit mindre lyckad. Till skillnad från de engelska, franska och tyska versionerna som använder samma terminologi i artikel 4 och punkt 26, har i den svenska översättningen ordet ansträngning ändrats till ”arbetsinsats”.

Problemet med en sådan översättning av engelskans ”effort” uppmärksammades redan i den proposition emelsom låg till grund för en precisering av begreppet likvärdigt arbete i jämställdhetslagen (prop. 1999/2000:143, s. 26). Där påpekas att ordet ”arbetsinsats” riskerar att felaktigt föra tankarna till individens förmåga i betydelsen av att klara av ett arbete. Genom att välja ”ansträngning” blir det tydligare att det är kraven i arbetet som avses.

Eberhard Stüber, medförfattare till
"Diskrimineringslagen, en kommentar"

Kommittédirektiv 2023:68 Genomförande av direktivet om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och efterlevnadsmekanismer


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör