EU & arbetsrätt 2 2023


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Föräldraledighet

C-673/22, CCC mot Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Är spanska regler om rätt till ledighet och till ersättning från socialförsäkringen för ensamstående föräldrar förenliga med direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare (2019/1158)?

Skydd av persondata

C-65/23, MK mot K GmbH

Frågorna handlar sammanfattningsvis om vilka begränsningar som gäller när man sluter ett lokalt kollektivavtal om behandling av personuppgifter för särskilda kategorier av anställda med stöd av artikel 88.1 i personuppgiftsförordningen (2016/679).

Lönegaranti

C-125/23, Association Unedic délégation AGS de Marseille mot V, W, X, Y, Z och konkursförvaltare för bolaget K

Är det förenligt med lönegarantidirektivet (2008/94) att garantiinstitutionens åtagande att betala avgångsvederlag upphör om arbetstagaren själv avslutar anställningsavtalet efter att konkursförfarandet har inletts?

Bemanningsarbete

C-649/22, XXX mot Randstad Empleo SA, Serveo Servicios SA, Axa Seguros Generales SA de Seguros y Reaseguros

Hindrar bemanningsdirektivet (2008/104) en tolkning enligt vilken begreppet ”grundläggande arbetsoch anställningsvillkor” inte omfattar ersättning till en arbetstagare vars anställningsavtal har upphört när han har drabbats av bestående arbetsoförmåga efter en olycka vid det kundföretag där han arbetat?

Körtid och vilotid vid vägtransport

C-164/23, Volánbusz, Volánbusz Zrt. mot Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal

Hur ska begreppet ”arbetsstället där föraren normalt är stationerad” i förordningen om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (561/2006) definieras?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör