EU & arbetsrätt 3 2023


Maskinregler blir direkt bindande när direktivet ersätts av förordning

• Kraven på maskintillverkare att konstruera säkra maskiner skärps när en förordning om maskiner (2023/1230) ersätter maskindirektivet från 2006. Till skillnad från direktivet, som måste genomföras i medlemsstaterna, blir de nya reglerna alltså direkt tillämpliga i medlemsstaterna.

Maskindirektivet innehåller säkerhetsföreskrifter för de flesta slags maskiner, oavsett om de ska användas av konsumenter eller i arbetslivet. Det gör även den nya förordning som ska ersätta direktivet. Reglerna som nu blir direkt bindande i medlemsstaterna, är alltså en viktig del av EU:s arbetsmiljölagstiftning.

Förordningen ställer krav på tillverkare, importörer och distributörer. Reglerna är liksom tidigare mycket detaljerade och nyanserade.

En nyhet är att risker med den nya AI-tekniken inkluderas i EU:s regler om maskiner. Maskiner och säkerhetskomponenter med inbyggda system med helt eller delvis självutvecklande beteende som använder maskininlärning för att säkerställa säkerhetsfunktioner omfattas av den nya förordningen och ska alltså riskbedömas av tillverkarna.

De nya reglerna införs stegvis, och är fullt ut gällande från och med 14 januari 2027.

Niklas Selberg, docent
Lunds universitet

Förordning 2023/1230 om maskiner och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG och rådets direktiv 73/361/EEG 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör