EU & arbetsrätt 4 2023


Arbetsgivaren inte skyldig överlägga med enskilda arbetstagare

• En arbetsgivare som planerar kollektiva uppsägningar måste inte överlägga med var och en av de arbetstagare som berörs även om de inte har utsett någon representant att företräda dem. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande som begärts av en rumänsk domstol.

Direktivet om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar (98/59) föreskriver (i artikel 2) att en arbetsgivare som överväger att vidta kollektiva uppsägningar i god tid ska inleda överläggningar med arbetstagarnas representanter i syfte att nå en överenskommelse. Överläggningarna ska omfatta olika möjligheter att undvika uppsägningar och minska antalet berörda samt lindra konsekvenserna av uppsägningarna.

Ett rumänskt värdetransportföretag som drabbats av ekonomiska problem i kölvattnet av minskad efterfrågan under coronapandemin övervägde omstruktureringar av verksamheten som inbegrep uppsägningar av 128 arbetstagare. Mandatperioden för arbetstagarrepresentanterna vid företaget hade emellertid löpt ut utan att nya företrädare utsetts. I en tvist om arbetsgivarens skyldighet i det här läget begärdes förhandsavgörande.

Med stöd av en historisk och förarbetsorienterad tolkning slår EU-domstolen fast att arbetsgivaren inte har några skyldigheter att överlägga med de enskilda arbetstagarna. Eftersom deras individuella intressen inte nödvändigtvis måste motsvara det kollektiva intresset och att de inte heller har något mandat att agera för arbetstagarna som grupp, uppfyller inte enskilda överläggningar målsättningen med direktivet.

Domstolen fortsätter på den väg den slagit in på i sin praxis: rätt till överläggningar avser arbetstagarrepresentanter och inte arbetstagare (C-12/08) samt att direktivet ger arbetstagarna kollektivt och inte individuellt skydd (C-134/22 se EU & arbetsrätt nr 3/2023, s. 8).

Niklas Selberg, docent
Lunds universitet

C-496/22 EI mot SC Brink’s Cash Solutions SRL, dom den 8 oktober 2023


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör