EU & arbetsrätt 4 2023


 

Felaktigt utfärdat A1-intyg kan dras tillbaka utan vidare

• En myndighet som har utfärdat ett A1-intyg om att en person ska fortsätta omfattas av hemstatens socialförsäkring när hen arbetar utomlands, kan återkalla detta utan att samråda med myndigheterna i arbetslandet. Det står klart sedan EU-domstolen för första gången har uttalat sig om en situation i vilken den utfärdande myndigheten återkallat ett sådant intyg.

A1-intyg används av den som arbetar i mer än en medlemsstat (exempelvis som utstationerad arbetstagare) för att visa vilket lands socialförsäkringsrätt som är tillämplig för honom eller henne. Intyget visas upp i arbetslandet för att visa att sociala avgifter inte ska betalas där. A1-intyg är bindande för myndigheter i andra medlemsstater än den där det utfärdats.

Förutsättningarna i det nationella målet var som följer. En polsk egenföretagare avtalade med ett polskt företag om att utföra tjänster i Frankrike. De polska myndigheterna utfärdade ett A1-intyg om att egenföretagaren omfattades av polsk socialförsäkring. Sedermera omprövade de polska myndigheterna sin bedömning och återkallade intyget eftersom de uppgifter som legat till grund för det var oriktiga.

Den polska Högsta domstolen begärde förhandsavgörande från EU-domstolen om tolkningen av förordning nr 987/2009 som innehåller tillämpningsbestämmelser till förordning 883/2004 om samordningen av de sociala trygghetssystemen i EU. Den hänskjutande domstolen undrade om den institution som utfärdat ett A1-intyg, och som efter kontroll konstaterar att uppgifterna som ligger till grund för intyget är oriktiga, kan dra tillbaka detta utan att först inleda ett dialog- och förlikningsförfarande med myndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna för att fastställa vilket lands socialförsäkringsrätt som är tillämplig.

EU-domstolen besvarar denna fråga med nej. Dialog- och förlikningsförfarande är inte en nödvändig förutsättning för att utfärdande institutioner ska få dra tillbaka A1-intyg när de konstaterat att uppgifterna som legat till grund för det är oriktiga. Det föreligger inte någon oenighet mellan olika medlemsstaters socialförsäkringsmyndigheter om vilket lands lag som är tillämplig, utan det är den utfärdande myndigheten själv som ifrågasätter riktigheten i intyget.

Förordning 883/2004 om samordningen av de sociala trygghetssystemen innehåller ett komplett och enhetligt system för lagval. Om ett A1-intyg återkallas fastställer man alltså vilket lands socialförsäkringsrätt som gäller för arbetet med til�- lämpning av förordningen. Reglerna syftar dels till att hindra att flera länders lagstiftning blir tillämpliga, dels till att garantera att inte de arbetande blir utan socialförsäkringsskydd till följd av att inget lands lagstiftning gäller för dem.

Niklas Selberg, docent
Lunds universitet

C-422/22 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu mot TE, dom den 16 november 2023


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör