EU & arbetsrätt 4 2023


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Företagsöverlåtelse

C-431/23, Wibra België, AE, CO, DU m.fl. mot BA, EP et RI, i egenskap av konkursförvaltare för SA Wibra België, Wibra België SRL

Frågorna handlar om tolkningen av direktivet om övergång av verksamhet (2001/23) i samband med ett konkursförfarande eller motsvarande insolvensförfarande.

Arbetstid

C-367/23, Artemis security, EA mot Artemis security SAS

Uppfyller artikel 9.1 a om regelbundna kostnadsfria hälsoundersökningar i arbetstidsdirektivet (2003/88) villkoren för att ha direkt effekt så att den kan åberopas av en arbetstagare i en tvist?

Åldersdiskriminering

C-408/23, Anwaltsnotarin, Rechtsanwältin und Notarin mot Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm

Hindrar det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) en nationell bestämmelse enligt vilken den som har fyllt 60 år inte får utses till advokatnotarie, även om flera tjänster måste förbli obesatta för att det inte finns några yngre sökande?

C-349/23, Zetschek (HB) mot Förbundsrepubliken Tyskland 

Är det direkt diskriminering på grund av ålder om federala domare inte tillåts flytta fram sin pensionering trots att det är tillåtet för federala statstjänstemän och för exempelvis domare i delstaten Baden-Württemberg? 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör