EU & arbetsrätt 1 2024


HD avslog DO:s resningsansökan

• Det var inte fel av Arbetsdomstolen att pruta på diskrimineringsersättningen till en kvinna som vägrats anställning på grund av sitt kön. Det menar Högsta domstolen och avslår Diskrimineringsombudsmannens (DO) ansökan om resning.

DO hade yrkat 100 000 kr i ersättning men AD dömde bara ut 75 000 kr (se EU & arbetsrätt nr 4/2023 s. 3). Det stred både mot svensk rätt och mot EU-rätten, hävdade DO. Men enligt HD har DO inte visat på några omständigheter som kunde föranleda resning, och HD fann inte heller skäl att begära förhandsavgörande från EU-domstolen.

Kerstin Ahlberg

Protokoll vid föredragning i mål Ö 5998- 23, beslut den 15 mars 2024


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör