EU & arbetsrätt 1 2024


Finland rättar sig efter kommissionens påpekanden om utstationeringsregler

• Nu anpassas den finska utstationeringslagen till Europeiska kommissionens synpunkter på hur Finland genomfört direktiv 2014/67 om tillämpning av utstationeringsdirektivet och direktiv 2020/1057 om utstationering av förare inom vägtransportsektorn.

Kommissionens påpekanden gick framför allt ut på att olika kontrolloch informationsåtgärder som ålåg utstationerande företag, byggherrar och huvudentreprenörer var oproportionella och gick för långt. Men den ansåg också att den finska lagen inte innehöll tillräckligt tydliga regler om skydd mot ogynnsam behandling av utstationerade arbetstagare som lämnar in klagomål på hur arbetsgivaren har behandlat dem.

Den finska regeringen föreslog därför att vissa av de regler som kommissionen ansåg vara oproportionella skulle avskaffas och andra ändras. Dessutom skulle ett förbud mot repressalier mot utstationerade arbetstagare tas in i utstationeringslagen och en skadeståndsskyldighet kopplas till förbudet.

Lagändringarna antogs av Finlands riksdag den 19 mars.

Kerstin Ahlberg

Regeringens proposition RP 101/2023 rd med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör