EU & arbetsrätt 1 2024

Klargörande från Arbeidsretten om lagval vid stridsåtgärder

• Frågan om en strejk bland oljearbetare på den norska kontinentalsockeln är lovlig ska bedömas enligt norsk rätt. Det är den norska Arbeidsrettens slutsats i en färsk dom som ger ett viktigt bidrag till förståelsen av Rom II-förordningens särskilda lagvalsregel för stridsåtgärder.

För att få till stånd ett norskt kollektivavtal vidtog brittiska arbetstagare i oljeborrindustrin på den norska kontinentalsockeln stridsåtgärder mot sin brittiska arbetsgivare. För att stödja deras krav varslade norska LO om sympatiåtgärder bland medlemmar på ett norskt företag som var bundet av kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet får sympatiåtgärder vidtas till stöd för en ”lovlig konflikt i Norge”. Rättsfrågan i Arbeidsretten var följaktligen om sympatiåtgärderna var lovliga. Den frågan var i sin tur avhängig om primäråtgärderna på Nordsjön skulle betraktas som en lovlig stridsåtgärd i Norge enligt kollektivavtalet.

Arbeidsretten konstaterade att frågan om hur en primäråtgärd ska betraktas inom ramen för ett kollektivavtal omfattas av parternas avtalsfrihet och att de kan reglera vilket lands lag som ska tillämpas. Här hade parterna dock gett uttryck för att frågan om vad som är en lovlig konflikt i Norge skulle avgöras av internationellt privaträttsliga lagvalsregler. Därför bedömde Arbeidsretten prejudiciellt frågan om vilket lands lag som skulle tillämpas för primäråtgärden.

Frågan om tillämplig lag för stridsåtgärder är okodifierad i norsk internationell privaträtt, men med hänsyn till Norges nära samarbete med EU finns det i norsk praxis en stark presumtion för att EU:s lagvalsregler ska tillämpas. Följaktligen kom den särskilda lagvalsregeln för stridsåtgärder i artikel 9 i EU:s Rom II-förordning (864/2007) att tillämpas.

Enligt artikel 9 ska lagen i det land där stridsåtgärden vidtas tillämpas (lex loci delicti). Detta är ett undantag från den allmänna regeln i artikel 4 som anger att lagen i det land där skadan inträffar ska tillämpas (lex loci damni). Enligt skäl 27 i ingressen är syftet med artikel 9 att skydda arbetstagarnas och arbetsgivarnas rättigheter. I det aktuella fallet hade stridsåtgärden vidtagits på internationellt vatten, men Arbeidsretten konstaterade att det rörde sig om en strejk och att en sådan måste lokaliseras till den plats där arbetet skulle ha utförts. Följaktligen var norsk rätt tillämplig för primäråtgärden och sympatiåtgärden var därför lovlig.

Den norska domen är ett viktigt bidrag till förståelsen av artikel 9. I juridisk doktrin har denna lagvalsregel blivit föremål för en förvirrad diskussion, vilket har lett till osäkerhet om dess tillämpning. Arbeidsrettens dom, som utgår från lagvalsregelns syfte att skydda rätten att vidta stridsåtgärder, klargör rättsläget.

Erik Sinander, docent
Stockholms universitet

Arbeidsrettens dom AR-2024-2, dom den 5 februari 2024 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör