EU & arbetsrätt 1 2024


Överraskande dom från Europadomstolen Godkände totalt strejkförbud för tyska lärare

Det tyska totalförbudet mot att strejka för lärare strider inte mot föreningsfriheten eftersom lärarna har en rad andra rättigheter som kompenserar för strejkförbudet. Det slår Europadomstolen för mänskliga rättigheter fast i en överraskande dom och undviker därmed en konflikt med den tyska författningsdomstolen som har förklarat att strejkförbudet är förenligt med Tysklands grundlag.

Strejkförbudet baserar sig på att lärarna är offentligrättsliga tjänstemän (Beamte på tyska).

Bakgrunden till målet var att några lärare hade deltagit i en demonstrationsstrejk, som hade till syfte att protestera mot försämrade arbetsvillkor för lärarna i Tyskland. De hade fått disciplinpåföljder och dömts att betala olika former av böter för att de deltagit i den olagliga aktionen. Fyra av dem klagade till Europadomstolen över att strejkförbudet kränkte deras föreningsfrihet enligt artikel 11 i Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Men Europadomstolen kom alltså fram till att förbudet var förenligt med konventionen. Domslutet var såtillvida överraskande då Tyskland under många år varit utsatt för hård kritik från olika övervakningsorgan för mänskliga rättigheter för att olika grupper av offentliga tjänstemän som inte utövar myndighetsfunktioner saknar rätt att strejka eller ingå kollektivavtal. Både ILO:s föreningsfrihetskommitté och dess expertkommitté har kritiserat Tyskland, och detsamma gäller FN:s övervakningsorgan för konventionerna om civila och politiska rättigheter respektive ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Europadomstolen noterar internationell praxis, men hävdar att domstolens enda uppgift är att bedöma fallet utgående från artikel 11.2 i konventionen. Påståendet är förbluffande mot bakgrund av domstolens tidigare ställningstaganden exempelvis i domen Demir & Baykara, där den uttryckligen betonar vikten av att beakta bl.a. ILO-praxis. Det är också överraskande mot bakgrund av artikel 53 i konventionen som uttryckligen säger att ingenting i konventionen får tolkas som en begränsning av rättigheter som kan vara skyddade av andra internationella konventioner som medlemsstaterna är parter i.

Domstolen kommer dock fram till att Tysklands strejkförbud är förenligt med Europakonventionen med hänsyn till det nationella utrymme för prövning som den ger (margin of appreciation).

Här tänjer domstolen mycket långt på medlemsstaternas befogenheter eftersom målet gällde en grupp anställda som inte utövar myndighetsfunktioner, samtidigt som det handlar om ett absolut totalförbud mot strejker, inte enbart om restriktioner.

Det är svårt att undgå misstanken att Europadomstolen velat undvika en konfrontation med den tyska författningsdomstolen i en situation där Europadomstolens verksamhet kritiserats från olika håll. Frågan är dock om inte domstolen ställning på sikt försvagas mera av en inkonsekvent och oförutsebar praxis än av att den i enstaka fall avkunnar fällande dom också mot ”europeiska stormakter”. 

Niklas Bruun 

Humpert m.fl. mot Tyskland (Ans. Nr. 59433/18, 59477/18, 59481/18 och 59494/18), dom av Europadomstolens stora kammare den 14 december 2023.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör