EU & arbetsrätt 1 2024


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Arbetstid

C-531/23, ”Loredas” HJ mot US, MU

Hindrar EU-rätten en lagregel enligt vilken arbetsgivaren inte är skyldig att registrera en kvinnlig arbetstagares arbetstid?

Anställdas immaterialrätt

C-575/23, ONB m. fl., FT, AL, ON mot État belge, Intervenient: Orchestre national de Belgique (ONB)

Hindrar direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (2019/790) att närstående rättigheter som avser framföranden som utförts inom ramen för ett anställningsförhållande överlåts genom lagstiftning?

Bemanningsarbete 

C-441/23, LM mot Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Indi Marketers SL, Leadmarket SL, Fiscalía

Är bemanningsdirektivet (2008/104) tillämpligt? Är det bemanningsföretaget eller kundföretaget som är ansvarigt om en arbetstagare inte erbjuds återgång till ett likvärdigt arbete efter sin moderskapsledighet? 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör