EU & arbetsrätt 2 2024


 

NYA MÅL

Här beskrivs ytterst koncentrerat vad de senast inkomna målen i EU-domstolen handlar om. De fullständiga frågorna från nationella domstolar i mål om förhandsavgöranden och kommissionens yrkanden i mål om fördragsbrott kan man ta del av genom att klicka på målnumren i notiserna nedanför.

Arbetstid

C-110/24 STAS – IV mot mot Valenciana D’ Estrategies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental SA (VAERSA)

Är den tid då arbetstagare i början och slutet av arbetsdagen färdas till och från basen och arbetsplatsen ”arbetstid” i arbetstidsdirektivets (2003/88) mening?

Funktionsnedsättning

C-5/24, P.M. mot S. Snc

Hindrar det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) lagregler som innebär att arbetstagare med funktionsnedsättning inte kan kräva några andra anpassningsåtgärder än 180 dagars sjukledighet per år plus 120 dagar tjänstledigt utan lön?

C-38/24, Bervidi, G.L. mot AB SpA

Kan en anhörig som anser sig indirekt diskriminerad på arbetet därför att hon har omsorg om en underårig med en svår funktionsnedsättning åberopa det skydd mot diskriminering enligt det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) som personen med funktionsnedsättningen skulle ha om denne vore arbetstagare? 

Arbetsmiljö/ vaccinering 

C-219/24, Tallinna linn, A m.fl. mot Tallinna linn)

Tillåter direktivet om skydd mot risker vid exponering för biologiska agens i arbetet (2000/54) en bestämmelse enligt vilken en arbetsgivare får kräva att arbetstagare som är exponerade för biologiska agens ska vaccinera sig?


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör