EU & arbetsrätt 1 1998Svårt göra strejkneutral regelring mot handelshinder

Kommissionen kommer inte att få befogenhet att ålägga medlemsstater att ingripa mot exempelvis blockader som hindrar den fria rörligheten för varor. Ministerrådets juridiska avdelning har konstaterat att det skulle strida mot EG-fördraget att anta en förordning med den innebörden, vilket kommissionen hade föreslagit (se EU & arbetsrätt nr 4/97). Förslaget var ett svar på Europeiska rådets önskemål om ett snabbare förfarande för att förmå medlemsstater att ta itu med störningar i stil med dem som franska bönder och lastbilschaufförer orsakat. Den frågan står kvar på dagordningen, även om den måste lösas på ett annat sätt.

Enligt kommissionen var förslaget inte riktat mot fackliga stridsåtgärder, men flera medlemsstater menade att de befogenheter som den ville ha skulle kunna användas mot sådana. Nu var det inte med den motiveringen som juristerna underkände förslaget. Varken kommissionen eller rådet har kompetens att föreskriva vad medlemsstaterna faktiskt skall göra för att garantera den fria rörligheten för varor, menar de. Så länge inte fördraget ändras är kommissionen alltså hänvisad till att väcka talan vid EG-domstolen mot den berörda medlemsstaten, är juristernas slutsats.

Ordförandelandet Storbritannien har nu gjort ett eget utkast till förordning i hopp om att kunna ta loven av invändningarna.

KA
Kommissionens förslag publicerades i EGs officiella tidning nr C 10, s 14 den 15 januari 1998.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör