EU & arbetsrätt 1 1998HK/Industri förordar europeiskt huvudavtal

De europeiska fackföreningarna har lika litet som andra centrala aktörer några gemensamma visioner om hur framtidens arbetsrätt i Europa bör se ut. Enskilda önskemål och krav kan de enas om, men övergripande perspektiv på ett europeiskt system för arbetsmarknadsrelationer saknas.

Den danska fackliga organisationen HK/Industri har nu utarbetat ett ambitiöst diskussionsunderlag om de framtida ramarna för löntagarrättigheter i Europa. “Fremtidens arbejdsret i Europa”, som det heter, är ett ingående förslag som publicerats både på danska och engelska. Här behandlas den europeiska fackföreningsrörelsens struktur, hörandet av parterna inom den sociala dialogen och de europeiska branschorganisationernas roll.

Skriften diskuterar också hur en europeisk kollektiv arbetsrätt skulle kunna se ut. HK/Industri föreslår att parterna skall ingå ett europeiskt huvudavtal om föreningsrätt och förhandlingar, konflikträtt och medling. Organisationen förordar även att övernationella organ för tvistelösning – någon form av europeisk arbetsdomstol – skall inrättas. Här finns olika tänkbara modeller, allt från en oavhängig separat domstol till en ny specialiserad underrätt eller förstainstans med EG-domstolen som besvärsinstans.

HK/Industri lyfter upp frågor som är centrala för fack och arbetsgivare inför nästa sekel. Att de är svårlösta och komplicerade bör inte få begränsa diskussionen. En arbetsmarknadspolitik som enbart koncentrerar sig på intressebevakning på det nationella planet kommer att vara hopplöst föråldrad i Europa på 2000-talet. Förhoppningsvis får HK/Industris seriösa förslag den uppmärksamhet det förtjänar.

NB
“Fremtidens arbejdsret i Europa” kan beställas från HK/Industri tel: +45 - 33 30 43 43, fax: +45 - 33 30 44 99.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör