EU & arbetsrätt 1 1998Nya turer kring överlåtelsedirektivet

Ändringar i direktivet om skydd för arbetstagarnas rättigheter vid företagsöverlåtelser (77/187/EEG) diskuteras nu åter i ministerrådet. Några medlemsstater vill fortfarande att begreppet överlåtelse skall definieras i direktivet, medan andra menar att det inte behövs eftersom EG-domstolen redan har preciserat det.

Domstolens praxis innebär bland annat att direktivet inte omfattar överlåtelser i samband med konkurs, men däremot överlåtelser i samband med vissa andra insolvensförfaranden. Kommissionen har föreslagit att medlemsstaterna skulle få undanta också dessa , vilket alltså skulle innebära en avreglering.

En annan fråga som diskuteras är hur arbetstagarnas rätt till information om en eventuell överlåtelse skall förstärkas, vilket en majoritet av medlemsstaterna anser behövligt. Kommissionen föreslår bland annat en likadan bestämmelse som i direktivet om kollektiva uppsägningar, och som innebär att arbetsgivaren aldrig kan ursäkta bristfällig information och uteblivet samråd med att beslutet om överlåtelsen har fattas av någon annan.

En majoritet förespråkar också att överlåtaren och köparen alltid skall ha solidariskt ansvar för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen.

KA
Kommissionens förslag publicerades i EGT nr C 124, 21. 4. 1997


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör