EU & arbetsrätt 1 1998Sociala grundrättigheter i fördraget utreds

Komissionen har tillsatt en expertgrupp som har i upp drag att utvärdera de grundläggande sovialka rättighetrenas ställning i fördragen, särskilt Amsterdamfördraget, eventuelöla luckor och rättsliga och konstitutionella problemmed dem. Experterna skall särskilt analysera möjlighetenm att införa en rättighetskatalog när fördragen ses över nästa gång. Bland ledamöterna märks professor Lammy Betten, professor Spiros Simitis och, som enda nordbo, professor emeritus Pirkko K Koskinen.

NB


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör