EU & arbetsrätt 2 1998Utredningsförslag om utstationerade arbetstagare:
Parternas sak se till att svenska kollektivavtal följs

Sverige bör inte lagstifta om att svenska kollektivavtal skall tillämpas av utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare hit, inte ens i byggbranschen. Det anser en utredning som lagt fram förslag om hur utstationeringsdirektivet (96/71/EG) skall införlivas i svensk rätt (SOU 1998:52).

Den nya lag som utredningen föreslår skall föreskriva vilka minimiregler i semesterlagen, föräldraledighetslagen, jämställdhetslagen, lagen mot etnisk diskriminering, arbetstidslagen, arbetsförmedlingslagen och lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft som den utländska arbetsgivaren är skyldig att tillämpa, men den överlåter helt åt fackförbund och arbetsgivarorganisationer att se till att de utstationerade arbetstagarna också får åtnjuta kollektivavtalens minimivillkor. Direktivets syfte kan, enligt utredningen, uppnås med de medel som arbetsmarknadens organisationer normalt använder för att förhindra social dumpning. Fackförbunden brukar redan nu begära att utländska företag skall sluta så kallade hängavtal. De allra flesta gör det också, och fackförbunden behöver sällan hota med stridsåtgärder.

Arbetsmarknadsorganisationerna har också förklarat sig beredda att sköta informationen om kollektivavtalens innehåll till företag som överväger att skicka arbetstagare på tillfälliga uppdrag till Sverige. Information om de lagreglerade arbets- och anställningsvillkor som arbetsgivaren kan bli skyldig att tillämpa skall tillhandahållas av Arbetarskyddsstyrelsen. Den skall också hänvisa arbetsgivarna till berörda fackförbund och arbetsgivarorganisationer för upplysningar om kollektivavtalen.

Betänkandet är nu sänt på remiss. De övriga nordiska länderna ligger ännu i startgroparna med sina utredningar. Direktivet skall vara genomfört den 16 december 1999.
KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör