EU & arbetsrätt 2 1998Kommissionen vill stimulera trög social dialog

Utsikterna att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer skall lyckas sluta nya generella avtal på europeisk nivå tycks för tillfället vara dåliga. Det kunde kommissionens generaldirektorat med ansvar för sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik konstatera vid ett "minitoppmöte" med organisationerna den 2 juni. Arbetsgivarna i UNICE vill inte ha fler regleringar, och de tror inte att medlemsländernas regeringar är beredda att genomdriva gemenskapslagstiftning som arbetsgivarna motsätter sig, nu när sysselsättningen är den stora frågan. Därför finns det inte heller något som driver dem till förhandlingsbordet. Möjligtvis är utsikterna för att man skall lyckas sluta europeiska avtal om branschspecifika frågor något bättre.

Bara någon vecka innan mötet hade kommissionen kommit med ett meddelande om hur dialogen mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer (den sociala dialogen, som den kallas på EU-språk) skall främjas. Enligt meddelandet (KOM(98) 322 ) skall kommissionen inrätta särskilda branschkommittéer just för att stimulera den sociala dialogen på branschnivå. Där framgår också att den europeiska organisationen för små- och medelstora företag, UEAPME, inte heller i fortsättningen kan räkna med att få delta i förhandlingar om europeiska avtal om kommissionen får bestämma. Parlamentet, där det finns ett missnöje med att inte kunna påverka innehållet i de EG-rättsakter som bygger på avtal mellan arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, får emellertid försäkringar om att dess roll i beslutsprocessen kommer att övervägas.
KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör