EU & arbetsrätt 2 1998Oklart klargörande i nytt överlåtelsedirektiv

De stater som ville ha in en definition av begreppet "överlåtelse av företag eller verksamhet" i företagsöverlåtelsedirektivet (77/187/EEG) fick sin vilja igenom när ett nytt direktiv antogs i början av juni. Enligt dessa stater är definitionen nödvändigt av rättssäkerhetsskäl och för klarhetens skull. En överlåtelse definieras sålunda som "a transfer of an economic entity which retains its identity, meaning an organised grouping of resources which has the objective of pursuing an economic activity, whether or not that activity is central or ancillary" (KAs kursivering). De som motsatte sig att begreppet definierades fruktade att detta var en förevändning för att inskränka direktivets tillämpningsområde. Nu sägs det uttryckligen att definitionen enbart är en kodifiering av EG-domstolens praxis. Faktum är dock att uttrycket i den kursiverade satsen inte återfinns i någon av EG-domstolens domar. Här införs alltså en ny lokution som tycks ge gott om utrymme för skilda tolkningar.

I ett nytt stycke artikel 1 sägs också att en administrativ omorganisation av myndigheter inom offentlig förvaltning eller en överlåtelse av administrativa funktioner mellan sådana myndigheter inte betraktas som överlåtelser i direktivets mening.

Enligt EG-domstolens praxis omfattas överlåtelser i samband med konkurs som huvudregel inte av direktivet i dess nuvarande lydelse, men olika slags insolvensförfaranden bedöms olika. I det ändrade direktivet undantas emellertid överlåtelser av verksamheter som är föremål för konkurs och andra insolvensförfaranden med syftet att likvidera överlåtarens tillgångar helt från direktivets tillämpningsområde.

Förslaget att överlåtaren och köparen alltid skall ha solidariskt ansvar för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen föll i slutrundan.
KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör