EU & arbetsrätt 3 1998Finland och Sverige ratificerar konventioner om lagval och domsrätt

Som medlemmar i EU måste Sverige och Finland ratificera Romkonventionen och Brysselkonventionen.

Romkonventionen, som handlar om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, innehåller när det gäller individuella anställningsavtal en presumtionsregel till skydd för arbetstagare. Enligt denna skall lagen i det land där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete enligt avtalet tillämpas, om parterna inte har avtalat om annat. Om arbetstagaren inte brukar utföra sitt arbete i ett och samma land, tillämpas i stället lagen i det land där det driftsställe genom vilket arbetstagaren anställdes är beläget.

Brysselkonventionen handlar om domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område. Huvudregeln om domsrätt är att talan väcks i det land där den svarande har hemvist. Om målet avser ett enskilt anställningsavtal kan talan alternativt väckas på den ort där arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete eller, om hon inte brukar utföra sitt arbete i ett och samma land, den ort där det affärsställe genom vilket hon anställdes är beläget.

I Sverige trädde den lag som införlivar Romkonventionen i kraft den 1 juli i år. I Finland har någon proposition angående Romkonventionen ännu inte lagts fram, men det kommer enligt uppgift att ske inom den allra närmaste framtiden. Lagar som införlivar Brysselkonventionen har antagits både i Sverige och Finland, men har ännu inte trätt i kraft.

I huvudsak kommer införlivandena inte att innebära några förändringar för svensk gällande rätt. Enligt det aviserade finska förslaget om Romkonventionen kommer arbetsavtalslagens bestämmelser om arbetsavtal av internationell karaktär, det vill säga 51a - 51c §§, att ersättas av en hänvisning till Romkonventionens bestämmelser.

Lena Maier


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör