EU & arbetsrätt 3 1998Direktivförslag om info och samråd

Den 16 oktober sade arbetsgivarorganisationen UNICE än en gång nej till att förhandla om ett europeiskt avtal om information och samråd på det nationella planet. Därmed torde det inte längre finnas någon anledning för kommissionen att vänta med offentliggörandet av det förslag till direktiv som läckte ut redan i slutet av sommaren.

Enligt förslaget måste arbetsgivare med minst 20 anställda informera och samråda med dessa om en rad frågor, bland annat om väsentliga förändringar i arbetsorganisationen och andra beslut som påtagligt kan påverka de anställdas intressen. Beslut som skulle innebära direkta och omedelbara förändringar av anställningsavtalen eller uppsägning av dessa skulle inte få några rättsverkningar, om arbetsgivaren allvarligt försummar sin skyldighet att informera och samråda innan de fattas.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör