EU & arbetsrätt 3 1998EG-domstolen ändrade praxis
Skyddet för gravida stärks i Danmark

Ett av de sällsynta tillfällen då EG-domstolen uttryckligen tar avstånd från vad den har sagt i ett tidigare mål inträffade i juni, då domstolen avgjorde det så kallade Brown-målet. Domen innebär att EG-domstolens tolkningsbesked i det danska Larsson-målet från 1997 är överspelat (se EU & arbetsrätt nr 3/97), och leder till en väsentlig förbättring av rättsskyddet för gravida kvinnor i Danmark. Enligt Larsson-domen skyddade likabehandlingsdirektivet (76/207/EEG) mot uppsägning på grund av sjukdom i samband med graviditet bara under själva moderskapsledigheten, men inte före eller efter denna.

Brown-målet handlade om en kvinnlig chaufför som var sjuk nästan ända från början av sin graviditet 1990 fram till förlossningen. Enligt anställningsavtalen vid företaget kunde alla anställda – både män och kvinnor – sägas upp efter 26 veckors sjukfrånvaro, och hon blev följaktligen uppsagd innan hon hade hunnit börja sin moderskapsledighet.

EG-domstolen slog fast att artikel 2 st 1 och artikel 5 st 1 i likabehandlingsdirektivet hindrar att en kvinnlig arbetstagare sägs upp vid någon som helst tidpunkt under graviditeten på grund av frånvaro orsakad av sjukdom som beror på graviditeten. Att det finns en avtalsbestämmelse som ger arbetsgivaren rätt att säga upp anställda oavsett kön efter en viss tids oavbruten frånvaro saknar betydelse.

Domstolen kommer alltså ”…i motsats till vad domstolen fann i dom av den 29 maj 1997 i mål C-400/95 Larsson (REG 1997, s.I-2757, punkt 23)…” fram till att en kvinna som är frånvarande på grund av sjukdom som hänger samman med graviditet eller förlossning skyddas av direktivet inte bara under moderskapsledigheten, utan också under hela graviditeten.

Till detta resultat kom domstolen utifrån en värdering av bakgrunden till direktivet. Intressant är att den i detta sammanhang också tog upp graviditetsdirektivet (92/85/EEG) som antogs först ett par år efter de händelser som målet i sak handlade om. Den motiverar sin tolkning med att den är nödvändig för att garantera direktivets effektivitet.

I förhållande till dansk rätt, där de allmänna reglerna om uppsägning på grund av sjukdom är svaga och där ett avtal om uppsägning efter 26 veckors sjukdom helt klart skulle vara giltigt, är domen viktig.

RN

Mål nr C-394/96 Mary Brown mot Rentokil Ltd, dom den 30 juni 1998


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör