EU & arbetsrätt 3 1998Nya mål

Företagsöverlåtelser
C-234/98 G C Allen mot Amalgamated Construction Co Ltd
Hur skall överlåtelsedirektivet tolkas då överlåtelsen sker mellan företag i samma koncern och endast en del av arbetstagarna får följa med?

Likalön
C-187/98 Kommissionen mot Grekland
Enligt kommissionen har Grekland begått fördragsbrott genom att inte med retroaktiv verkan upphäva en nationell föreskrift som innebär att det ställs särskilda villkor för att gifta kvinnor skall få tillgodoräkna sig ett visst bidrag som pensionsgrundande, utan att samma villkor gäller för gifta män.

C-218/98 Oumar Dabo Abdoulaye mot Régie nationales des usines Renault SA
Målet rör ett kollektivavtal enligt vilket endast kvinnor, inte män, har rätt till föräldraförmåner när de tar ut förädraledighet.

Likabehandling
C-207/98 Silke-Karin Mahlburg mot Land Mecklenburg-Vorpommern
Är det förenligt med direktiv 76/207 att vägra anställa en kvinna därför att hon på grund av graviditet inte kan tillträda tjänsten genast?

C-226/98 Birgitte Jørgensen mot
Foreningen af Speciallæger, Sygesikringens Forhandlingsudvalg
Enligt den klagande leder ett kollektivavtal om omorganisering av privatpraktiserande läkares verksamhet till indirekt könsdiskriminering. Den danska domstolen frågar hur den skall bedöma fördelar och nackdelar.

Lönegaranti
C-198/98 G Everson och T J Barrass mot Secretary of State for Trade and
Industry m fl
Vilken lönegarantiinstitution är behörig när arbetstagaren är anställd i en annan stat än den där den insolvente arbetsgivaren har sitt säte?

Utstationering av arbetstagare
C-165/98 Ministère public mot André Mazzoleni
Hur skall uttrycket ”utstationeringstiden” i utstationeringsdirektivet tolkas när det gäller gränsarbetare?

Övriga mål
C-190/98 Volker Graf mot Filzmoser Maschinenbau GesmbH
Enligt österrikiska bestämmelser får arbetstagare som säger upp sig själva inget avgångsvederlag. Leder bestämmelsen till diskriminering av migrerande arbetstagare?


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör