EU & arbetsrätt 3 1998Tidskrifterna

• I Common Market Law Review nr 3/98, s 707 – 729, gör C De Groot en rättsfallsöversikt under rubriken ”The Council Directive on the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings: An overview of recent case law”.

• Om ”European Works Councils in the Nordic Countries: An Opportunity and a Challenge for Trade Unionism” skriver Herman Knudsen och Niklas Bruun i European Journal of Industrial Relations nr 2/98 s 131 – 155.

• Socialklausuler är ineffektiva som medel för att förhindra social dumpning. I stället bör man se dem som ett led i utvecklandet av effektiva mekanismer för att genomdriva grundläggande internationella normer för arbetslivet, hävdar David Chin under rubriken ”The social clause: Dumping the ‘social dumping defence’” i International union rights nr 2/1998, s 24 – 25.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör