EU & arbetsrätt 1 1999TCO anmäler staten för könsdiskriminering

TCO har anmält svenska staten till kommissionen för brott mot direktiv nr 79/7 om likabehandling i socialförsäkringarna. Det är arbetsskadeförsäkringen som, enligt TCO, indirekt diskriminerar kvinnor, sedan bevisregeln skärptes 1993. Innan dess utgick lagen från att en skada eller en sjukdom hade orsakats av arbetet om inte ”betydligt starkare skäl” talade mot det. Nu skall i stället ”övervägande skäl” tala för att skadan orsakats av arbetet.

Det har lett till att antalet erkända arbetsskador har minskat drastiskt. Särskilt svårt har det blivit att få förslitnings- och belastningsskador erkända som arbetsskador, eftersom det är svårt att bevisa att sådana beror på arbetet och inte på någon annan faktor eller på det naturliga åldrandet. Och eftersom denna typ av skador framförallt drabbar kvinnor, har skärpningen av bevisregeln missgynnat dem. Av alla som fått arbetsskador erkända sedan den trädde i kraft är bara 30 procent kvinnor, trots att förvärvsfrekvensen är i stort sett densamma för kvinnor och män, skriver TCO.
TCO hävdar också att myndigheterna tillämpar reglerna om arbetsskadeersättning på ett ofördelaktigt sätt på deltidsanställda. Också det missgynnar typiskt sett kvinnor.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör