EU & arbetsrätt 1 1999Nya rättsakter

En förordning om den inre marknadens sätt att fungera i samband med den fria rörligheten för varor (2679/98) och en resolution om samma ämne antogs i december (EGT nr L 337, sid 8 och 10, den 12 december 1998). Båda går ut på att medlemsstaterna snabbt skall ingripa om privatpersoner hindrar den fria rörligheten för varor. Reglerna skall dock inte inkräkta på utövandet av rätten till fackliga stridsåtgärder (se EU & arbetsrätt nr 2/98).

Förordning nr 1408/71 om social trygghet har utvidgats och omfattar från 1 maj även studerande (EGT nr L 38, sid 1, den 12 februari 1999).

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör