EU & arbetsrätt 1 1999Danska varselregler underkända

Danska arbetsgivare kommer inte längre att kunna verkställa uppsägningar samma dag som de ansöker om konkurs, om de inte har meddelat myndigheterna minst 30 dagar i förväg. Enligt direktivet om kollektiva uppsägningar kan uppsägningar som beror på att verksamheten upphör på grund av ett rättsligt beslut undantas från bestämmelserna om varsel till myndigheterna och 30 dagars uppsägningstid. Danmark har tillämpat detta så att arbetsgivare har kunnat verkställa uppsägningar utan förvarning, samma dag som de ansöker om konkurs. För arbetstagarna i det aktuella målet innebar detta att de inte heller fick lönegaranti. Eftersom de inte hade rätt till uppsägningstid hade de inte någon fordran på lön.

Men EG-domstolen slår alltså fast att uppsägningarna inte får ske förrän det rättsliga beslutet har meddelats. Att detta har viss retroaktiv verkan ändrar inte denna slutsats.

KA
Mål nr C-250/97 John Lauge m fl mot Lønmodtagernes Garantifond, dom den 17 december 1998


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör