EU & arbetsrätt 2 1999Enighet i rådet om arbetstid och arbetsmiljö
men parlamentet kan driva fram ändringar

Nu är också sjömännens arbetstider reglerade genom EG-lagstiftning, sedan ministerrådet den 21 juni antagit ett direktiv som bygger på ett avtal mellan European Community Shipowners' Association (ECSA) och Federation of Transport Workers' Union in the European Union (FST).

När det gäller två av de övriga tre direktivförslag som kommissionen lade fram samtidigt (se EU & arbetsrätt nr 4/98) kom arbetsmarknadsministrarna fram till en politisk överenskommelse i slutet av maj.

Det ena av dessa direktiv handlar om hur bestämmelserna i det ovannämnda avtalet skall tillämpas för fartyg som använder hamnar inom EU.

Det andra går ut på att utsträcka det nuvarande arbetstidsdirektivets tillämpning till alla "stationära" arbetstagare som idag är undantagna, d v s även de som har fasta arbetsplatser inom transportbranschen och sjöfarten, liksom läkare under utbildning. Med hänvisning till svårigheterna att genomföra ett så komplicerat direktiv som detta beslöt ministerrådet att medlemsstaterna skall få fyra år på sig, och för läkare under utbildning behöver regeln om högst 48 timmars arbetsvecka inte vara genomförd förrän om ytterligare nio år, d v s sammanlagt tretton år från det att direktivet antas.
Kommissionens tredje förslag rörde arbetstiderna för förare vid vägtransporter. Här har ministrarna inte haft lika lätt att komma överens.

För ministerrådet återstår nu att även formellt anta gemensamma ståndpunkter till de två andra direktiven, som därefter skall behandlas av parlamentet innan de åter hamnar på ministerrådets bord. Sedan Amsterdamfördraget trätt i kraft skall alla arbetsmiljödirektiv (som arbetstidsdirektivet är) antas enligt det så kallade medbeslutandeförfarandet, vilket innebär att parlamentet får större möjligheter än tidigare att faktiskt påverka deras innehåll.

Det första arbetsmiljödirektiv som kommer att behandlas på detta sätt är dock det föreslagna direktivet om förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär. Här har parlamentet föreslagit åtta ändringar jämfört med den gemensamma ståndpunkt som rådet antog strax före jul. Om ministerrådet inte accepterar alla dessa ändringar skall en förlikningskommitté med företrädare för båda parter försöka komma fram till en kompromiss. Lyckas inte det så faller hela direktivet.

Kerstin Ahlberg

 

De olika förslagen till direktiv om arbetstider har beteckningen KOM (1998) 662 slutlig och publicerades i EGT nr C 43, sid 1 _ 23, den 17.2.1999.
Rådets gemensamma ståndpunkt om direktivet om skydd mot risker med explosiva atmosfärer publicerades i EGT nr C 55, sid 45, den 25.2.1999.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör