EU & arbetsrätt 2 1999Kommissionen drar tillbaka förslag om positiv särbehandling

Parlamentet har uppmanat kommissionen att dra tillbaka det förslag till direktiv som skulle förtydliga vilka former av positiv särbehandling likabehandlingsdirektivet (76/2307) medger. I stället bör kommissionen återkomma med ett nytt förslag som bygger på de nya fördragsbestämmelserna om jämställdhet, anser parlamentet.

Avsikten med direktivförslaget från 1996 var att kodifiera EG-domstolens praxis om positiv särbehandling i Kalanke-målet. Däremot tar det inte hänsyn till Marschall-domen, eftersom den kom senare. Parlamentet menade att ett direktiv utformat på detta sätt skulle göra det möjligt att kringgå alla initiativ som syftar till positiv särbehandling genom att konsekvent åberopa särskilda omständigheter som talar till manliga sökandes fördel. Kommissionären Anita Gradin lovade i anslutning till parlamentsdebatten att förslaget skulle dras tillbaka.

Diskrimineringsförbud föreslås utvidgat
Parlamentet har i huvudsak tillstyrkt kommissionens förslag till ändringar i förordningen om fri rörlighet för arbetstagare. En ny artikel skall förbjuda diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Förordningen kan bli det första stycket EG-lag som förbjuder diskriminering på alla dessa grunder. Tillsvidare skulle då arbetstagare som utnyttjar den fria rörligheten få ett bredare skydd än andra.

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör

Eu & arbetsrätt