EU & arbetsrätt 2 1999Inte "lika arbete" när utbildningen är olika

Två personer som bedriver "identisk verksamhet" har, enligt en dom i EG-domstolen, inte nödvändigtvis "lika arbete" i den mening som avses i artikel 119 i EG-fördraget (numer artikel 141), och kan alltså ges olika lön.

Målet rörde psykoterapeuter anställda av Wiens regionala försäkringskassa. En del av dem har läkarutbildning medan andra är legitimerade psykologer. Läkarna, bland vilka män dominerar, har betydligt högre löner än psykologerna, av vilka flertalet är kvinnor. Personalkommittén vid försäkringskassan ansåg följaktligen att kvinnorna diskriminerades och krävde att de psykoterapeuter som doktorerat i psykologi skulle ha samma lön som läkarna.

Frågan i EG-domstolen var om de båda grupperna hade "lika arbete", och EG-domstolens utslag gick alltså kvinnorna emot.

Skillnader i yrkesutbildning kan inte enbart vara ett sakligt skäl för att särbehandla arbetstagare som utför lika arbete. Yrkesutbildningen är även ett av de kriterier som gör det möjligt att avgöra om de utför lika arbete eller inte, säger domstolen.

Även om de berörda psykologerna och läkarna av allt att döma bedriver en identisk verksamhet, använder de i sin behandling av patienterna kunskaper och kompetens som de har fått inom helt skilda discipliner. Den nationella domstolen har dessutom understrukit att även om båda grupperna faktiskt arbetar som psykoterapeuter är läkarna, till skillnad från psykologerna, behöriga att utföra också andra arbetsuppgifter.

Två grupper av arbetstagare som har olika utbildning och som, på grund av att de har olika behörighet, har att utföra skilda arbetsuppgifter eller ha olika befattningar, kan, enligt domstolen, inte anses vara i en jämförbar situation. Att det finns en enhetstaxa för psykoterapibehandling gör ingen skillnad, eftersom avgiftsordningen kan vara motiverad av socialpolitiska skäl. KA

Mål nr C-309/97 Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse mot Wiener Gebietskrankenkasse, dom den 11 maj 1999


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör