EU & arbetsrätt 3 1999Finland rättar sig efter kommissionen

Finland rättar sig efter kommissionens kritik mot hur det så kallade ramdirektivet nr 89/391 om förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet har genomförts. Finland fick en formell underrättelse i februari 1998. I utredningar som gjordes på grund av underrättelsen framgick det att det fanns skäl att komplettera lagen om skydd i arbete. Det ansågs inte räcka med att lagen tolkades i enlighet med direktivet, utan det skulle genomföras genom att detaljerade lagregler instiftades.

Propositionen blev färdig nu i augusti. Den syftar till att komplettera lagen om skydd i arbete och lagen om tillsyn över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden för att motsvara kraven i ramdirektivet.

Ändringarna i lagen om skydd i arbete syftar till att förebygga risker på arbetsplatsen. Regeringen föreslår även att ett mål om förbättrade arbetsförhållanden förs in i lagen, samt att vissa preciseringar av regleringen av förhållandena på arbetsplatsen görs.

Den föreslagna ändringen i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden består av införande av en skyldighet för arbetsgivaren att ge arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig behörig utbildning i skötseln av arbetarskyddsärenden. Ändringarna föreslås träda i kraft så snart som möjligt. Riksdagen skall börja behandla propositionen nu i höst.

Carin Wiberg


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör