EU & arbetsrätt 3 1999Tre mål om överlåtelsedirektivet i finska HD

Den finska Högsta domstolen har nyligen – med uttrycklig hänvisning till EG-direktivet nr 77/187 – tagit ställning till tre fall som gäller personalens ställning vid överlåtelse av rörelse.

I fallet HD 1999:69 hade en verksamhet som avsåg främjande av exporten genom riksdagsbeslut överförts från utrikesministeriet till Finlands utrikeshandelsförbund, som är en från ministeriet helt fristående förening. Utrikesministeriet hade sagt upp en sekreterare som tjänstgjort på en ambassads byrå för exportfrämjande, med hänvisning till att uppgifterna inte längre skulle skötas av ministeriet. Domstolen ansåg att överlåtelse av rörelse hade förelegat och att uppsägningen varit olaglig.
I fallet HD 1999:70 överförde ett taxibolag, som idkade förmedling av körslor, verksamheten till ett nytt bolag. Detta fortsatte verksamheten med utnyttjande av ny teknik. Överlåtelse av rörelse ansågs föreligga.

I ett tredje mål, HD 1999:48a, har Högsta domstolen beslutat att begära förhandsbesked från EG-domstolen. Målet gäller personalens ställning vid anbudskonkurrens om busslinjer. Frågan är om ett bolag som vinner anbudskonkurrensen måste överta den personal som arbetat hos den tidigare trafikidkaren. HD frågar EG-domstolen om upphandling av tjänster i enlighet med upphandlingsdirektivet 92/50 kan utgöra sådan överlåtelse av rörelse som avses i artikel 1 i överlåtelsedirektivet. Målet har nr C-172/99 i EG-domstolen. Svar kan inte väntas förrän nästa år.

Niklas Bruun


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör