EU & arbetsrätt 3 1999Föreslaget avtalsförbud strider mot ILO-regler

Alla kollektivavtal som tvingar arbetstagare att gå i pension mellan 65 och 67 års ålder skall i fortsättningen vara ogiltiga. Det är ett av förslagen i en promemoria från det svenska Näringsdepartementet (Ds 1999:39). Arbetslivsinstitutet framhåller i sitt svar att förslaget strider mot Sveriges internationella åtaganden.

De flesta avtal föreskriver idag en avgångsskyldighet vid just 65 års ålder. Om förslaget genomfördes skulle således alla dessa avtal bli ogiltiga. Skälet till förslaget är att arbetstagare kan ha ett starkt intresse av att fortsätta arbeta längre, då pensionen enligt det nya pensionssystemet blir högre ju längre man arbetar.

Arbetslivsinstitutet grundar sin ståndpunkt på bl a ILOs konventioner nr 98 om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten och nr 154 om främjande av kollektiva förhandlingar. Enligt institutet har ILOs organ godtagit att utrymmet för framtida avtal inskränks om det är motiverat av samhällsintresset. Intresset av att bereda arbetstagare möjlighet att förbättra sin pension kan vara sådant ett sådant samhällsintresse.

När det gäller inskränkningar i redan träffade avtal är regeln dock strängare. Sådana får inte göras ens om det finns godtagbara skäl att begränsa utrymmet för framtida avtal. Institutet föreslår därför en övergångsregel som innebär att avvikande reglering är tillåten i avtal som träffats innan lagen träder i kraft. Giltigheten kan begränsas till avtalets ordinarie löptid. Också i framtiden bör parterna kunna sluta avtal om avgångsskyldighet före 67 års ålder, om det finns särskilda skäl.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör