EU & arbetsrätt 3 1999Industrins parter samarbetar för att påverka EG-regler

Parterna i det svenska så kallade industriavtalet har nu också enats om att på ett tidigt stadium försöka påverka förslag till arbetsrättsliga direktiv och andra regler och riktlinjer från EU inom det sociala området. Enligt den reviderade avtalstext som skall antas i början av oktober skall ett nyinrättat internationellt utskott så tidigt som möjligt informera sig om förslagen och pröva om arbetsgivare och fackliga organisationer kan enas om gemensamma ståndpunkter. I industrifrågor av övergripande och gemensamt intresse för alla branscher skall utskottet pröva om gemensamma åtgärder som uppvaktningar och manifestationer är påkallade.

Att parterna också skulle vara ense om att försöka implementera direktiv genom kollektivavtal sägs dock inte i avtalet.

Samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning, som det fullständiga namnet är, slöts 1997 av tolv arbetsgivarförbund och åtta fackförbund.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör